Veilig betalen Levering binnen 3-6 werkdagen Verzending binnen Benelux

Garantieregeling

De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst
bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik
voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen
niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging,
ontbinding en/of prijsvermindering.


De ondernemer verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting de afnemer
garantie op de geleverde zaak, voor zover het betreft gebreken waarvan de ondernemer niet
aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend
gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of elektronisch
anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:
• tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging,
met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer;


Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland
beperkt tot die kosten die de ondernemer kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven
wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.


De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van
bovengenoemd systeem.


Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan de ondernemer,
geldt deze garantie ook voor de afnemer.


Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik
van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk.


De afnemer is verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt
verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.


Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit
technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik,
kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.