Veilig betalen Levering binnen 3-6 werkdagen Verzending binnen Benelux

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Product/producten: door La Vie Jolie aangeboden of geleverde zaken;
Klant: de (potentiële) klant van La Vie Jolie;
Consument: een Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Zakelijke Klant: een Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online aanbiedingen van La Vie Jolie en op alle online met La Vie Jolie gesloten overeenkomsten.


Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Alle aanbiedingen van La Vie Jolie zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Klant zijn onherroepelijk.
Een overeenkomst tussen La Vie Jolie en de Klant komt tot stand nadat de Klant alle door La Vie Jolie gevraagde gegevens heeft verstrekt en La Vie Jolie de opdracht heeft bevestigd aan het door de Klant opgegeven e-mail adres.
De Klant dient eventuele onjuistheden in de orderbevestiging direct na ontvangst aan La Vie Jolie te melden, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.


Artikel 3 Conformiteit

Opgaven van La Vie Jolie met betrekking tot kleuren, afmetingen, prestaties, eigenschappen e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.
Afbeeldingen, beschrijvingen, foto's, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website(s) van La Vie Jolie opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden La Vie Jolie niet.
Indien de door de Klant bestelde producten bestemd zijn voor gebruik buiten Nederland dient de Klant zich er van te overtuigen dat de producten en de daarbij horende verpakkingen, handleidingen e.d. voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften. Het gebruik van de producten en de overeenstemming met de buiten Nederland geldende voorschriften is voor risico van de Klant.


Artikel 4 Intellectuele eigendom

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de vormgeving daarvan, en met betrekking tot alles wat La Vie Jolie ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, catalogi en afbeeldingen komen toe aan La Vie Jolie.
Het is de Klant niet toegestaan om enige aanduiding van octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.
De Klant zal de producten uitsluitend aanbieden, verkopen en leveren onder het merk, het logo en de verpakkingen die La Vie Jolie aan de producten heeft toegekend. Het is de Klant verboden om merken, logo's en/of afbeeldingen van de producten te gebruiken in of ten behoeve van reclame-uitingen voor producten van derden.
Advertenties en andere reclame-uitingen met betrekking tot de producten dienen te voldoen aan La Vie Jolie gegeven richtlijnen een aanwijzingen. De Klant zal zich strikt aan deze richtlijnen en aanwijzingen houden.
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van La Vie Jolie, de vormgeving daarvan en de op de website(s) van La Vie Jolie opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto's, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door La Vie Jolie of een aan La Vie Jolie gelieerde instelling/onderneming.


Artikel 5 Prijzen

De door de Klant verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor verzending, BTW en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk in de orderbevestiging en factuur van La Vie Jolie vermeld.
De op de website van La Vie Jolie vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.


Artikel 6 Levertijd en aflevering

Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en gaan in zodra La Vie Jolie de door de Klant verschuldigde koopprijs en eventuele bijkomende kosten op haar bankrekening heeft ontvangen (tenzij met een Zakelijke Klant betaling op rekening is overeengekomen). Levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van levertijd verplicht La Vie Jolie niet tot schadevergoeding en geeft de Klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten.
Een Consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre La Vie Jolie niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. La Vie Jolie is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
De producten worden geleverd op het adres dat in de orderbevestiging is vermeld. De Klant is verplicht de producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de Klant.
Indien het bestelde product niet (meer) leverbaar is, is La Vie Jolie gerechtigd om voor dezelfde prijs een substitueerbaar product met minstens dezelfde kwaliteit te leveren.
Indien de Klant de producten niet in ontvangst neemt, worden deze zolang La Vie Jolie dat wenselijk acht voor rekening en risico van de Klant opgeslagen. La Vie Jolie heeft in dit geval de keuze om nakoming van de overeenkomst te vorderen of om de overeenkomst te ontbinden, onverminderd zijn rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.
La Vie Jolie is niet verplicht om een verzoek van de Klant tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat La Vie Jolie daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de Klant.
La Vie Jolie is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.


Artikel 7 Overmacht

Indien La Vie Jolie door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is hij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.
Onder overmacht is mede te verstaan de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door La Vie Jolie zijn ingeschakeld.
Indien de overmachtsituatie langer dan 30 dagen duurt zijn partijen bevoegd om de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte schriftelijk te ontbinden. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.


Artikel 8 Garantie en reclame

La Vie Jolie staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde producten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in een door La Vie Jolie geleverd product als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten, dan zal hij het product (laten) herstellen of geheel of gedeeltelijk vervangen.
De garantie geldt gedurende de periode van de voor het product geldende wettelijke garantietermijn.
Buiten iedere garantie vallen gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, het niet in acht nemen van voorschriften uit de handleiding, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, of andere invloeden van buitenaf, reparatie- of andere werkzaamheden door derden of door de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van La Vie Jolie.
Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient binnen 7 dagen na aflevering per e-mail aan La Vie Jolie worden bericht, bij gebreke waarvan de op de afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de Klant opleveren.
Aanspraken uit hoofde van de garantie dienen binnen 7 dagen nadat een gebrek zich voordoet schriftelijk aan La Vie Jolie te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op La Vie Jolie.
Indien de Klant reclameert is hij verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van La Vie Jolie te houden.
Retourzending aan La Vie Jolie van verkochte producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van La Vie Jolie, met opgave van het door La Vie Jolie toegekende retournummer en uitsluitend op basis van een retouraanvraag in overeenstemming met de op de website van La Vie Jolie beschreven retourprocedure. Bij een retouraanvraag dient de Klant alle in de retourprocedure beschreven gegevens te verstrekken. La Vie Jolie behoudt zich het recht voor om retouraanvragen niet te honoreren. Verzending of transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Klant. De producten blijven te allen tijde voor risico van de Klant. La Vie Jolie zal de door hem goedgekeurde transport- of verzendkosten alleen vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van La Vie Jolie.
Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Klant geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde of andere producten.
Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.
Na constatering van een tekortkoming in een product is de Klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen.
Deze garantiebepalingen gelden onverminderd de rechten die de Consument op grond van de wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden.


Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de geleverde en de te leveren producten gaat pas op de Klant over, nadat de Klant aan al zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van La Vie Jolie heeft voldaan.
Indien de Klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is La Vie Jolie gerechtigd de producten op kosten van de Klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.
De Klant is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van La Vie Jolie te bewaren.


Artikel 10 Betaling

Betaling van de producten dient vóór levering en uitsluitend door middel van overboeking via bankoverschrijving of betaling via PayPal te geschieden.
Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Klant zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5 procent per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15 procent van het te innen bedrag met een minimum van EUR 150,-.
De Klant doet afstand van eventuele rechten op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
Door de Klant gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.


Artikel 11 Annulering en bedenktijd

Een Zakelijke Klant mag de gegeven order tot koop van producten niet annuleren. Indien een Zakelijke Klant een koop toch annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van La Vie Jolie en de winstderving door La Vie Jolie, te vermeerderen met BTW, aan La Vie Jolie te vergoeden.
Een Consument mag de koopovereenkomst van producten zonder opgave van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product ontbinden. Indien de Consument van deze ontbindingsmogelijkheid gebruik maakt, dient hij dat volgens de op de website van La Vie Jolie beschreven retourprocedure aan La Vie Jolie te melden en het product binnen 7 werkdagen na de datum van ontbinding op zijn kosten aan La Vie Jolie te retourneren met opgave van het via de retourprocedure verkregen retournummer. Het door de Consument betaalde aankoopbedrag zal binnen 30 dagen na de ontbinding aan de Consument worden terugbetaald, onder aftrek van de in de retourprocedure beschreven administratiekosten. Ontbinding is niet mogelijk ten aanzien van producten die beschadigd zijn, zich niet meer in de originele en ongeopende verpakking bevinden, gebruikt zijn of voor verkoop ongeschikt geworden zijn.
La Vie Jolie is gerechtigd om geretourneerde producten die niet meer verkeren in de staat waarin deze aan de Consument zijn geleverd, dus inclusief originele verpakking, handleidingen en garantiebewijzen, te weigeren en om een eventuele waardevermindering en/of retourverzendkosten op het terug te betalen bedrag in mindering te brengen.
La Vie Jolie is niet verantwoordelijk voor de verwerkingstijden die banken bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren.


Artikel 12 Advisering

Alle op de website(s) van La Vie Jolie gegeven adviezen of gedane mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door de La Vie Jolie te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door La Vie Jolie verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. La Vie Jolie verleent daarvoor geen enkele garantie.
Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit deze informatieverstrekking en/of advisering is La Vie Jolie niet aansprakelijk.
 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

Buiten het bepaalde in artikel 8 heeft de Zakelijke Klant geen enkele aanspraak op La Vie Jolie wegens gebreken in de door La Vie Jolie geleverde producten.
La Vie Jolie is nooit aansprakelijk voor gevolgschade en (andere) indirecte schade, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van La Vie Jolie.
In alle gevallen waarin La Vie Jolie ten opzichte van de Klant gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde producten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door een verzekering van La Vie Jolie, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
Iedere vordering op La Vie Jolie, tenzij deze door La Vie Jolie is erkend, vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.


Artikel 14 Privacy

La Vie Jolie respecteert de privacy van de Klant. La Vie Jolie zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacy Verklaring die op de website van La Vie Jolie is in te zien. De Klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.


Artikel 15 Slotbepalingen

De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien de Klant namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover La Vie Jolie aansprakelijk als ware hij zelf Klant.
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ten opzichte van de Klant nietig of ongeldig zou zijn, wordt geacht in plaats daarvan een wel geldige bepaling van toepassing te zijn die de nietige of ongeldige bepaling het meest benadert.
Alle geschillen tussen La Vie Jolie en de Klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. In afwijking hiervan is La Vie Jolie bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de Klant te wenden, indien die woonplaats/vestigingsplaats buiten Nederland ligt.
Op alle overeenkomsten die door La Vie Jolie worden gesloten is alleen Nederlands recht van toepassing.